Ubytovací poriadok

 1. Ubytovanie klientov v súkromí v objekte chaty „Trubačka“ sa uskutoční na základe ich dobrovoľného prihlásenia na pobyt. Ubytovaní hostia predložia majiteľovi chaty doklad totožnosti /občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz a pod./, na základe odpisu sú hostia zapísaní v Knihe ubytovaných. Majiteľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov ubytovaných hostí. Za maloleté ubytované deti koná zástupca. Ubytovanie v objekte je povolené len osobám, ktoré t.č. netrpia infekčnou chorobou. Majiteľ objektu vydá ubytovaným hosťom potvrdenie o poskytnutí ubytovania a o zaplatení ceny za pobyt. Klientom sú poskytované služby v rozsahu a kvalite určenej Vyhláškou č. 419/2001 Z.z. o kategorizácii ubytovacích zariadení.
 2. Cenník služieb za prenájom objektu je uverejnený v objekte chaty, na internete a v propagačných materiáloch. Služby sú poskytované na základe vopred určenej ponuky a dojednaných podmienok.
 3. Ubytovací čas predstavuje 24 hodin do 11.00 hodiny ráno, kedy je nutné uvoľniť objekt, inak je možné účtovať pobyt aj za nasledujúci deň. Možnosť stanovenia ubytovacieho času inak je nutné dojednať vopred.
 4. Ubytovaným klientom doporučujeme vhodné prezúvky. Pred vstupom do objektu je nutné očistiť si obuv. Je zakázaný vstup do objektu v športovej obuvi /lyžiarky, turistická obuv a pod./. Za mimoriadne znečistenie objektu je účtovaný poplatok 480,-SK/15,- €.
 5. V celom objekte chaty platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory /terasa objektu, sedenie pri ohnisku v exteriéri/, kedy je potrebné mať na zreteli zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody na majetku a zariadení.
 6. Ubytovaní hostia sú povinní vykonať opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu priamo v objekte i v bezprostrednej blízkosti objektu a povinnosť dodržiavať nočný kľud v čase od 23.00 hod.večer – 6.00 hod.ráno.
 7. Exteriér a interiér objektu je udržiavaný a funkčný, ubytovaní hostia sú vo vlastnom záujme povinní prekontrolovať stav a funkčnosť zariadení a majetku objektu a nedostatky ihneď oznámiť majiteľovi objektu. Ubytovaní hostia nesmú bez súhlasu majiteľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do sietí a inštalácie /zákaz manipulácie a prestavovania audio-video zariadení/. Do vyhradených izieb je možné na požiadanie hosťa pridať prístelok alebo detské lôžko.
 8. V celom objekte chaty je prísny zákaz používať vlastné elektrické spotrebiče okrem spotrebičov určených na osobnú hygienu v priestoroch vybavených prúdovým chráničom t.j. len v kúpelniach objektu. Na nabíjanie mobilných telefónov sú vyhradené zásuvky pri schodoch v spoločenskej miestnosti.
 9. Každá izba je očíslovaná. Pred odchodom z izby alebo objektu je ubytovaný hosť povinný uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, zatvoriť okná a uzamknúť dvere. Za stratu kľúča je účtovaný samostatný poplatok. Za nadspotrebu elektrickej energie počas zimnej sezóny môže byť účtovaný doplatok. V objekte je potrebné hospodárne nakladať s teplou a studenou vodou z dôvodu ich obmedzenej kapacity – vlastný zdroj pitnej vody.
 10. V celom objekte platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu majiteľa objektu Na prijímanie návštev slúžia spoločenské miestnosti.
 11. Deti do 10 rokov je zakázané nechávať bez dozoru dospelých v interiéri i exteriéri objektu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolnosti zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt. V celom objekte platí zákaz vynášania spoločenských hier do izieb, zákaz používania športových potrieb určených pre exteriéry v interiéri objektu /lopty, tenisové rakety, sánky a pod.,/ zákaz vnášania športových potrieb do izieb a z dôvodu bezpečnosti zákaz pohybu v športových odevoch a obuvi.
 12. Posteľná bielizeň, uteráky na ruky, utierky, deky a prestierania sú čisté a nepoškodené. Posteľná bielizeň slúži na celotýždňový pobyt, pri výmene na požiadanie účtujeme poplatok. Kuchynské utierky a spoločné uteráky na WC a v kúpelni sú v cene ubytovania. V objekte je za poplatok práčka a žehlička. Osobné uteráky a osušky klientom poskytujeme len na požiadanie a za poplatok. Hygienické zariadenia majú samostatné vetranie a umývateľné podlahy a steny. V kúpelni sa nachádza sprcha s tečúcou teplou a studenou vodou, skrinka na toaletné potreby, splachovacie WC. Udržujte čistotu – za mimoriadne znečistenie objektu /blato, zvratky/ účtujeme poplatok.
 13. K objektu je umožnený príjazd motorovým vozidlom po miestnej komunikácii a vyhradené parkovisko, ktoré nie je strážené. Jazda po príjazdovej poľnej ceste priamo ku vchodu do objektu je len na vlastné riziko a nebezpečie a platí prísny zákaz dlhodobo parkovať v priestore priamo pri vstupe do chaty – priestor slúži len na vyloženie a naloženie materiálu. Pri prihlasovaní ubytovaných hostí je nutné oznámiť majiteľovi evidenčné číslo a typ parkujúceho vozidla.
 14. V objekte sú nádoby na odpadky s možnosťou separovania odpadov /plast, sklo, bio/. Voľné skladovanie odpadu pred objektom bez jeho zabezpečenia je zakázané.
 15. Jednotlivé izby určené na spanie sú stavebne oddelené od kuchyne, spoločenských priestorov a hygienických zariadení s tečúcou teplou a studenou vodou. Pri vstupe do objektu a jednotlivých izieb je nutné skontrolovať vybavenosť objektu a izieb a ich funkčnosť /lôžka, hygienické zariadenia, stôl, stoličky, skrine, osvetlenie, TV a rádio v spoločenskej miestnosti a jedálni, v kuchyni tepelný zdroj na prípravu jedál, drez s výlevkou na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou, skrinky na riad, kuchynský riad, hygienické a čistiace potreby a prostriedky /vedro, metla, handra/. Klient má právo využívať všetok majetok a zariadenie objektu, zároveň je zodpovedný za spôsobenú škodu.
 16. Ubytovanie domácich zvierat je povolené za úhradu a len po predložení očkovacieho preukazu. Je prísny zákaz vstupu zvierat do priestorov, kde sú uskladnené potraviny. Psy musia mať náhubok a musia byť vedené na vodítku, nesmú byť ponechané bez dozoru majiteľa, nesmú odpočívať na lôžku a používať na kúpanie a podávanie pokrmov inventár objektu. Osoba, ktorá sprevádza zviera je zodpovedná za dodržiavanie kľudu a znáša všetky škody, spôsobené zvieraťom.
 17. Majiteľ objektu zodpovedá za vnesené veci ubytovaných hostí aj za škodu na odložených veciach len v tom prípade, ak boli uložené na vopred určenom, zabezpečenom a na to vyhradenom mieste, maximálne do výške 10 000,- SK.
 18. Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu majiteľ má právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností, vyplývajúcich z prevádzkovania objektu /nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod./.
 19. Za škody spôsobené na majetku a zariadení objektu zodpovedá ubytovaná osoba.
 20. Pri ochorení alebo zranení ubytovaných hostí je nutné kontaktovať majiteľa alebo priamo zdravotnícke zariadenie.
 21. Ubytovaní hostia sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok – porušenie zakladá právny nárok majiteľa objektu na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím dohodnutého času. Tento ubytovací poriadok je dostupný v objekte chaty, zverejnený na internete a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení aj ústne majiteľom chaty pri dojednaní podmienok a preberaní objektu – neznalosť ustanovení nie je dôvodom na neplnenie povinností.
Rezervácia
Po kliknutí si u nás môžete rezervovať pobyt, po vyplnení rezervácie Vás budeme kontaktovať.tel.:0903 603 429
0905 784 114
053 451 3545
email:ruma@ruma.sk

Webdesign: www.FERix.sk